برند برتر گلبافت
تعداد رای 5 از   23   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر آبسال
تعداد رای 8 از   12   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر میدآ
تعداد رای 4 از   14   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر سینگر
تعداد رای 10 از   26   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر پارس شهاب
تعداد رای 38 از   91   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کارچر
تعداد رای 27 از   72   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر خوشخواب
تعداد رای 18 از   45   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر نگین مشهد
تعداد رای 12 از   58   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کنوود
تعداد رای 14 از   49   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر ال جی
تعداد رای 24 از   95   رای
جزئیات نظرسنجی