برند برتر آکوالانگ
تعداد رای 41 از   90   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر جان پاریس
تعداد رای 58 از   149   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کردا
تعداد رای 32 از   100   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر والتر
تعداد رای 30 از   108   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر دیانا
تعداد رای 70 از   163   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کت
تعداد رای 51 از   163   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر نایک
تعداد رای 46 از   173   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر مولتن
تعداد رای 58 از   108   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر میکاسا
تعداد رای 75 از   170   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر مولتن
تعداد رای 67 از   147   رای
جزئیات نظرسنجی