برند برتر فلر
تعداد رای 6 از   9   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر ویداس
تعداد رای 7 از   25   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر پارس خزر
تعداد رای 2 از   5   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر زرین
تعداد رای 5 از   8   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر مولینکس
تعداد رای 2 از   5   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر وایز
تعداد رای 3 از   9   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر ال جی
تعداد رای 19 از   53   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر فلر
تعداد رای 5 از   25   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر کنوود
تعداد رای 4 از   26   رای
جزئیات نظرسنجی
برند برتر پرینسس
تعداد رای 13 از   32   رای
جزئیات نظرسنجی